Video

Video Kiểm định thử bình chữa cháy MFZ4-BC post image

Video Kiểm định thử bình chữa cháy MFZ4-BC

https://www.youtube.com/watch?v=IiW0GNtT8-c

Kiểm định thử bình chữa cháy MFZL8-ABC post image

Kiểm định thử bình chữa cháy MFZL8-ABC

https://www.youtube.com/watch?v=jsGNBBeFqOo