Thang dây cứu hỏa chất lượng #1, an toàn cho sử dụng